1. Az adatkezelő adatai

Név: Gyöngyösi Ildikó

Email címe: ildo.gyongyosi@gmail.com

Honlap: http://holvettedencsinaltam.hu/

Közösségi oldalak:

https://www.instagram.com/holvettedencsinaltam/

https://www.facebook.com/holvettedencsinaltam/

Gyöngyösi Ildikó (a továbbiakban: az adatkezelő) az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az Ön személyes adatait az adatkezelő törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Jelen adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezelésére vonatkozik, nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazható. Az ügyfeleink és partnereink adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsa. Amennyiben az adatkezelő adatkezelésében bármely körülményben változás állna be, jelen tájékoztató 30 napon belül változtatásra kerül. A módosításokat jelen tájékoztatóval egységes szerkezetbe foglalva tesszük közé, amelyről az adatkezelő a honlapon figyelemfelhívó közleményt helyez el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató Gyöngyösi Ildikó az alábbi honlapjával és közösségi oldalával kapcsolatos adatkezelését ismerteti:

Honlap: http://holvettedencsinaltam.hu/

Közösségi oldalak:

https://www.instagram.com/holvettedencsinaltam/

https://www.facebook.com/holvettedencsinaltam/

Rövid összefoglaló az Ön jogairól

Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az önre vonatkozó és az adatkezelő által kezelt, illetve az adatkezelő (vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az adatkezelő az ön kérésének kézhezvételéről számított 30 napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában adatkezelő elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: ildo.gyongyosi@gmail.com

Papír alapú levélben az adatkezelő székhelyére:

Kérje a címet a fenti e-mail címen!

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa. A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

Mikor kérheti az adatai helyesbítését?

Amennyiben ön vagy az adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár az adatkezelő saját intézkedése folytán az adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat pontosítja.

Mikor van joga töröltetni a személyes adatait?

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az adatkezelő nem tudja az ön adatait törölni. Az adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli az adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait?

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által az adatkezelő részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az adatkezelő csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően, a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hogyan vonhatja vissza a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását?

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A levélben küldött hozzájárulás visszavonását az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött hozzájárulás-visszavonást az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

Elektronikus levél formájában adatkezelő elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: ildo.gyongyosi@gmail.com

Papír alapú levélben az adatkezelő székhelyére:

Kérje a címet a fenti e-mail címen!

Hova fordulhat a panaszával?

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c.

Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait?

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, választása szerint az adatkezelővel szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz?

Az ön személyes adatait az adatkezelő részére ön szolgáltatja. Amennyiben az adat nem öntől érkezett, az adatkezelő ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül az adatkezelő részére benyújtott adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt.

Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük?

Az adatkezelő minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.

Részletes adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Rövid összefoglaló az Ön jogairól

Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?.

Mikor kérheti az adatai helyesbítését?.

Mikor van joga töröltetni a személyes adatait?.

Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait?.

Hogyan vonhatja vissza a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását?.

Hova fordulhat a panaszával?.

Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait?.

Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz?.

Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük?.

Részletes adatvédelmi tájékoztató.

1.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok.

2.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése.

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog.

2.2. Az érintett hozzáférési joga.

2.3. A helyesbítéshez való jog.

2.4. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog”.

2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog.

2.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.

2.7. Az adathordozhatósághoz való jog.

2.8. A tiltakozáshoz való jog.

2.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog.

3. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek.

3.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

3.3. Bírósági jogérvényesítés.

4.Az önálló adatkezelések.

5.Adattovábbítások/partnerek.

6. Cookie-k adatkezelése a honlapon.

7.Egyéb adatkezelések.

8.Gyermekkorúak adatkezelése.

9.Adatbiztonság..

10.Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén.

11.Automatizált döntéshozatal és profilozás.

12.További információk és formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához.

Amennyiben az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem áll módjában ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az azt megadó személy felel. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az általuk megadott személyes adatok naprakészségében segítsék az adatfeldolgozót, jelezzék az adatok esetleges megváltozását.

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő online felületein folyó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztató is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.

2.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.

2.4. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog”

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt,
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 4. az adatkezelés jogellenes,
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhetőek az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1.  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az adatkezelés jogos érdekeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmét, a választ is elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

2.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

2.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

2.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a következő esetekben:

 1.  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy,
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

3. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

3.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.3. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Magyarországon a pert az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

 1. ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
 2. ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát, az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

4. Az önálló adatkezelések

A megrendelt áru kiszállításával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A megrendelt áru, termék, vagy szolgáltatás kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintett személyek kategóriái: A szolgáltatónak szállítást igénylő vásárlói.
A személyes adatok típusa: – név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, áru megnevezése, áru mennyisége és vételára
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A kiszállítás elmarad.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: az áru kiszállítását végző munkatárs vagy adatfeldolgozó szerződéses partner (futár)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Szerződési ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja a leendő ügyfelekkel történő szerződés megkötésének előkészítése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés létrejötte
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintettek köre: az adatkezelőnek szerződési ajánlatot benyújtó, vagy az adatkezelőtől szerződési ajánlatot kérő leendő természetes személy ügyfelek.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám, az ajánlatban közölt információk.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az adatokat a szerződéses ajánlati kötöttség végéig.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Ügyfelek kapcsolattartással összefüggő adatkezelése:
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag az ügyfelekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
Az érintettek köre: az adatkezelő weboldalain regisztráló ügyfelekaz adatkezelő üzleti partnereinek kapcsolattartóiaz adatkezelő természetes személy ügyfelei
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, cím, e-mail cím és telefonszám
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett tiltakozásáig, egyébként adatkezelő az adatokat az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat fennállásáig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Közösségi oldalon való adatkezelés  
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja a Facebook-on és a hozzá kapcsolódó Instagram közösségi oldalon az ügyfelekkel történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek személyek kategóriái: Azok a természetes személyek, akik az adatkezelő közösségi oldalait követik
A személyes adatok típusa: Az adatkezelő a látogatók és a tartalmait megosztó személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli. Az adatkezelő a követői nevét kezeli, minden más a követők által megosztott személyes adatokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig (tiltakozásáig) kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: az érintett nem tud az adatkezelő üzleti oldalán hozzászólást írni
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
NAIH azonosító szám: nincs
Fórum /Chat/Messenger oldalon való adatkezelés  
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag az érintettek egymás közötti beszélgetésének bonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek személyek kategóriái: Azok a természetes személyek, akik az adatkezelő fórum oldalait követik
A személyes adatok típusa: nicknév, felhasználónév, fénykép, nem, kor, email cím, egyéb az érintett által önkéntesen megosztott információ
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig (tiltakozásáig) kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: nincs
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
NAIH azonosító szám: Nincs
Promóciós nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés  
Az adatkezelés célja: Az nyereményjátékban résztvevő természetes személyeknek kedvezmény nyújtása, a játék bonyolítása során a résztvevők nyilvántartása és megkülönböztetése.
Az adatkezelés jogalapja: A természetes személy résztvevők önkéntes, tájékozott és tevőleges hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az érintett személyek kategóriái: Azok a természetes személy vásárlóink, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni.
A személyes adatok típusa: név, lakcím vagy postacím, email cím, telefonszám
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől.
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a nyereményjátékból eredő jogi igények elévüléséig.
Az adatkezelés technikai jellege: Elektronikus módon és papír alapon.
Az adatkezelés elmaradásának következménye: Az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.
Az adatok címzettjeinek kategóriái: A nyereményjáték jogi megfelelőségét biztosító közjegyző.
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Nem. Felhőben történő adattárolás történik.
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
NAIH azonosító szám: nincs
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés  
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal és szerelőkkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai
Az érintettek személyek kategóriai: Az adatkezelőnek hírlevet igénylő ügyfelei
A személyes adatok típusai: – név, kézbesítési cím, e-mail cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: Az érintett hírlevélről leiratkozásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és nyomtatott alapon
Az hozzájárulás elmaradásának következménye: A hírlevél küldése nem lehetséges.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái: hírlevél küldő adatkezelő, posta
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
NAIH azonosító szám. nincs
Honlapon a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő és ügyfeleinek biztonságának megőrzése
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
Az érintett személyek kategóriái: Az adatkezelő honlapját igénybe vevő természetes személyek
A személyes adatok típusa: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),a hozzáférés adatai,a HTTP válaszkód,a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,a látogatás időpontja és hossza,a megtekintett oldalak adataielső bejelentkezés időpontjabejelentkezések száma.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: munkamenet végétől, max.2 év
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye: a honlapok biztonságának sérülékenysége
Az adatok címzettjeinek kategóriái:  hatóság megkeresés alapján, vagyonvédelmi adatfeldolgozó.
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
A honlap szervernaplózásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a honlapok látogatása során a honlapok működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő honlapjának biztonságos működéséhez fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) f) pont
Az érintettek köre: az adatkezelő honlapjának látogatói
Az érintettekre vonatkozó adatok: azonosítószám, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldal címe, az oldalon eltöltött idő, a látogató számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, és verziószáma, a látogatók keresései.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: 31 nap
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs.
Külső szolgáltatók cookie kezelésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: egyes szolgáltató partnerek illetve 3. fél által üzemeltetett oldalakon személyre szabott reklámok megjelentetése, a látogató azonosítása, nyomon követése céjából a látogató számítógépén rövid adatcsomagot cookie-t helyeznek el és a későbbi internethasználat alkalmával visszaolvassák. Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett cookie-t, a cookie-t alkalmazó szolgáltatónak lehetősége lesz összekapcsolni az aktuális látogatást a korábbiakkal, olyan honlapok esetében, amelyeknél a 3. fél cookie-ját használják.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Az érintettek köre: a honlapok látogatói, akik a marketing cookiek használatához tevőlegesen hozzájárultak
Az érintettekre vonatkozó adatok: azonosítószám, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldal címe, az oldalon eltöltött idő, a látogató számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, és verziószáma, a látogatók keresései.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: lásd az egyes cookie ismertetéseket az 5. pont táblázatban
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs.
Honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: az adatkezelő honlapjain gyorsabb és kényelmesebb vásárlás lehetőségének biztosítása, az adatok egyszeri megadása, rögzítése segítségévelmegfelelőségi nyilatkozat letöltése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett tevőleges hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) a) pont
Az érintettek köre: az adatkezelő honlapján regisztráló természetes személyek
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cm, vevői besorolás (fogyasztó/nagyker) vásárlás helye, vevőkód
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, illetve az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs.
Tilalmi listával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: az adatkezelőnek az 1995. évi CXIX. tv. 21§. 1. bekezdése értelmében nyilvántartást kell vezetnie azoknak az érintetteknek az a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését- vagy ahhoz az erre irányuló előzetes megkeresés ellenére nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. (Robinson-lista)
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, 1995. évi CXIX tv. 21§ (1).
Az érintettek köre: közvetlen üzletszerzési célból adatletiltást kérő természetes személyek
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név, kézbesítési cím, e-mail cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettőlszemélyi adat- és lakcímnyilvántartás szerv
Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett hírlevélről leiratkozásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések: IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény. Az adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök mindegyikén jelszavas védelem, vírusvédelmi rendszer üzemel
Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Különleges adatokat érint-e az adatkezelés? (9-10. cikk) Nem.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Nincs.

5. Adattovábbítások/partnerek

Továbbított adatok Címzett megnevezése Címzett kategóriái és a kategória okai
Az oldal követőinek, kedvelőinek Facebook profil és nyilvános adatai, a bejegyzéskedvelés ténye Facebook Ireland Limited
Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F  
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül un. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken találhatóak: http://www.google.com/privacy.html  és https://www.facebook.com/privacy/explanation
Telefonos adatok Távközlési szolgáltató Neve: Magyar Telekom Nyrt. Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 36. Adószám: 10773381244 Cégjegyzékszám:01-10-041928 Telefonszám: +36-1-458-0561 Email cím: dpo@telekom.hu Honlap: https://www.telekom.hu A szolgáltató az adatkezelő telefon és internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet és telefon szolgáltatás biztosítása. Adatkezelési Tájékoztatója: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelmi-tudnivalok
az adatkezelő weboldalának és számítógépes rendszerének adatai Rendszergazda Neve: EVOLUTIONET Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. A rendszergazda az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadást végez, így a személyes adatait nem feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő az adatkezelő adatvédelmi és titoktartási záradékkal kiegészített szerződés alapján végzi a tevékenységét
Az adatkezelő levelezésének és YouTube csatornájának tartalmai  Elektronikus levelezési rendszer Név: Google LLC (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap és a letöltési felhőszolgáltatás (elérési link) biztosítása adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/?hl=hu

6. Cookie-k adatkezelése a honlapon

Az adatkezelő a honlap működtetése során cookie-kat használ. A cookie egy betűket és számokat tartalmazó adatsor, amit a honlap a használó böngészőjének küld meg azzal a céllal, hogy a honlap biztonságát megvédje, statisztikai elemzéseket készítsen vagy megkönnyítse a honlap használatát.

Vállalkozás honlapján cookie adatkezelés

Cookie azonosítója Szolgáltató neve Cookie típusa Alkalmazás célja Alkalmazás időtartama
PHPSESSID holvettedencsinaltam.hu HTTP feltétlenül szükséges A Tárhelyszolgáltató által elhelyezett, a szolgáltatás biztonsága miatt szükséges egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz. a munkamenet végéig
test_cookie doubleclick.net HTTP marketing A Google által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz Munkamenet végéig
IDE doubleclick.net HTTP marketing A Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz. 1 év
GPS youtube.com HTTP marketing A Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz 1 nap
PREF youtube.com HTTP marketing A Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz 8 hónap
VISITOR_INFO_LIVE youtube.com HTTP marketing A Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz 179 nap
YSC youtube.com HTTP marketing A Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz munkamenet végéig
yt_remote-cast-installed youtube-nocookie.com HTML marketing   A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz munkamenet végéig
yt-remote-connected-devices youtube-nocookie.com HTML marketing A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz állandó
yt_remote-device-id youtube-nocookie.com HTML marketing A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz állandó
yt_remote-fast-check-period youtube-nocookie.com HTML marketing A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz munkamenet végéig
yt_remote-session-app youtube-nocookie.com HTML marketing A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz munkamenet végéig
yt_remote-sessionname youtube-nocookie.com HTML marketing A Youtube által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz munkamenet végéig

7. Egyéb adatkezelések

Az adatkezelő a 4.-6. pontban fel nem sorolt adatkezeléseiről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve törvény által felhatalmazott más szervek megkeresése esetén az adatkezelő – amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amennyi a megkeresés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges.

8. Gyermekkorúak adatkezelése

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, az érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelő a fentiek keretében:

10. Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

11. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Az adatkezelő sem automatizált döntéshozatalt, sem profilozást nem végez ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban. Az ügyfél-elégedettség felmérése során birtokába jutott adatokat kizárólag statisztikai és üzletpolitikai döntések megalapozására, anonimizált formában jogos érdek alapján kezeli.

12. További információk és formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához

Az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikról bővebb tájékoztatót találnak magyar nyelven az alább oldalakon:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu

http://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

Formalevelek az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikkal való kérelmeihez elérhetőek a NAIH honlapján:

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Hatályos, 2019. 09. 10.