1. Az adatkezelő adatai

A weboldal üzemeltetője:
Név: Gyöngyösi Ildikó
Székhely: 1031 Budapest, Saroglya u. 12/a.
Számlavezető bank: OTP Bank
Mobilszám: +36 20 368 4568
Email címe: ildo.gyongyosi@gmail.com
Honlap: www.holvettedencsinaltam.hu/
Közösségi oldalak:
https://www.instagram.com/holvettedencsinaltam/
https://www.facebook.com/holvettedencsinaltam/
https://www.meska.hu/Shop/index/766

Gyöngyösi Ildikó (a továbbiakban: az adatkezelő) fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Amennyiben az adatkezelő adatkezelésében bármely
körülményben változás állna be, jelen tájékoztató 30 napon belül változtatásra kerül. A módosításokat jelen tájékoztatóval egységes szerkezetbe foglalva tesszük közé, amelyről az
adatkezelő a honlapon figyelemfelhívó közleményt helyez el.
Amennyiben az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem áll módjában ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az azt megadó személy felel. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az általuk megadott személyes adatok naprakészségében segítsék Gyöngyösi Ildikó -t, jelezzék az adatok
esetleges megváltozását.

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztató is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.

2.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Gyöngyösi Ildikó-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy

 • Gyöngyösi Ildikó milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • Gyöngyösi Ildikó kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
 • biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • Gyöngyösi Ildikó alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
 • ideértve a profilalkotást is.

Gyöngyösi Ildikó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Gyöngyösi Ildikó köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az önre vonatkozó és az adatkezelő által kezelt, illetve az adatkezelő (vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintett más módon is beazonosítsa. A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

2.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.
Amennyiben ön vagy az adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár az adatkezelő saját intézkedése folytán az adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat pontosítja.
Az érintett személy az 2.10. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Gyöngyösi Ildikó módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Gyöngyösi Ildikó a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

2.4. Az adatkezelés korlátozásoz való jog

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által az adatkezelő részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az
adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az adatkezelő csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően, a zárolt adatok is törlésre kerülnek.
Az érintett személy az 2.10. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Gyöngyösi Ildikó korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Gyöngyösi Ildikó arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

2.5. A tiltakozás joga az adatkezelés ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.6. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog”

A személyes adatot törölni kell, ha

 • az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
  szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
  előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhetőek az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az adatkezelő nem tudja az ön adatait törölni. Az adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.
Szintén törli az adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelési feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.

2.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

2.8. A hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A levélben küldött hozzájárulás visszavonását az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött hozzájárulás-visszavonást az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintett más módon is beazonosítsa.

2.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a következő esetekben:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
 2. szükséges, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy,
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

2.10. Hogyan érvényesítheti a személyes adataihoz fűződő jogait az adatkezelővel
szemben?

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladatait az adatkezelő az ön kérésének kézhezvételéről számított 30 napon belül, tiltakozás esetén 15 napon belül, teljesíti.
Az adatkezelőhöz fordulni az alábbi módokon lehetséges:
Név: Gyöngyösi Ildikó
Postacím: 1031 Budapest, Saroglya u. 12/a.
Email címe: ildo.gyongyosi@gmail.com

3. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

3.1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Postafiók 603.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


3.2. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Magyarországon a pert az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:


a) ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
b) ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsá követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát, az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

4.Az önálló adatkezelések

A megrendelt termék kiszállítása

Az adatkezelés célja: Az adatkezelőtől megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről. A megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó-tól árut vagy szolgáltatást megrendelő személy.
Adatkör: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, rendelésazonosító, a csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben Gyöngyösi Ildikó részére önkéntesen megadott tovább információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-
(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez
szükséges, melyben az egyik fél Gyöngyösi Ildikó, a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.
Önnek a termék és szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

a tájékoztatáshoz,

 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Chatbox

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó a weboldal használatának és a rendelés támogatása érdekében Gyöngyösi Ildikó közösségi oldalán (Facebook Messenger) chatbot szolgáltatást üzemeltet a weboldalon. A szolgáltatás igénybevétele során a weboldal látogatói, illetve a
vásárlók által feltett kérdésekre az azokban fellelhető kulcsszavak alapján chat robot válaszol.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó weboldalát vagy közösségi oldalát felkereső, azon böngésző, illetve a weboldalon regisztráció nélkül terméket, szolgáltatást vásárló Érintett.
Adatkör:

 • a weboldal látogatása során rögzített adatok (végérintett azonosítószáma, a szolgáltatás igénybevételének kezdő és záró időpontja)
 • chatbot szolgáltatás útján leadott megrendelésben szereplő adatok (megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárolt/ megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, a választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai)
 • az érintett által egyedileg megadott, előre nem kategorizálható személyes adatok.


Gyöngyösi Ildikó kifejezetten felhívja az érintett figyelmét, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne adjon meg az előző bekezdés első két pontjában rögzített adatokon túl egyéb információkat Gyöngyösi Ildikó
részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátott Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

A személyes adatok tárolásának ideje
Amennyiben megrendelésre nem kerül sor, az érintett egyedi azonosítószáma statisztikai célból, valamint abból a célból, hogy az érintett azonosítható legyen, az első aktivitástól számított egy évig (ha az érintett az első aktivitástól számított egy éven belül nem veszi ismét
igénybe a chatbot szolgáltatást) vagy öt évig (ha az érintett az első aktivitástól számított egy éven belül ismét igénybe veszi a chatbot szolgáltatást) megőrzésre kerül
Ha az ügyintézés kapcsán az érintett a vásárlásával kapcsolatban személyes adatot ad meg, azt Gyöngyösi Ildikó a vásárláshoz kapcsolódó szabályok szerint kezeli, illetve kezelheti a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti ügy-, illetve ügylettípusok szerint.
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
Önnek a chatbox működésével kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó tájékoztathassa az érintettet az eseményeiről, híreiről és legújabb akcióiról.
Érintett: A hírlevél menüpontban feliratkozott személyek.
Adatkör: A feliratkozó által megadott név (vezetéknév, keresztnév, titulus), email cím.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
Önnek a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlása

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó -hez érkezett, az érintett – személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésre vagy kezelésének korlátozására, és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásra, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára
irányuló- kérelmének elbírálása és teljesítése.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó -nél érintetti jogát gyakorló személy.
Adatkör: az érintett vezeték- és keresztnév, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához szükséges adatai, továbbá az üggyel vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok, köztük esetlegesen a személyes adatok különleges kategóriái.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) pontjaira és a GDPR cikkére.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátott Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat Gyöngyösi Ildikó továbbítja aszámlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: az iktatástól számított 5 év.
Önnek az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Facebook oldal

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó a közösségi oldalak által nyújtott megjelenési és
kommunikációs lehetőségeinek kiaknázása a termékei és szolgáltatásai népszerűsítése
érdekében Facebook oldalt üzemeltet.
Érintett: Az adatkezelő Facebook oldalát felkereső személyek.
Adatkör: Képfelvétel, Facebook azonosító, Facebook profilban megadott név
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátott Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Neve: Facebook Ireland Limited
Székhely: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
Adószám. VAT Reg. No. IE9692928F
Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója
Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Önnek a Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van
a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni

Google Analytics konverziókövetés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely egy webes elemző szolgáltatás, amelyet a Google, Inc. harmadik fél szolgáltatója (“Google”)
nyújt. Google Analytics szolgáltatást webhelyünk használatának felmérésére használják, jelentések összeállítására a webhely tevékenységéről és a weboldal tevékenységével és az
internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A süti által a weboldal használatával kapcsolatos információkat általában a Google továbbítja és tárolja a Googleaz Egyesült Államok szerverein.
Erre az átvitelre a Google Privacy Shield tanúsítása és egy külön adatfeldolgozásmegállapodás vonatkozik, amelyet a Google-val kötöttünk:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631
(a Google Analytics adatai és az adatok magánélet védelméről)
Érintett: A weboldalra bejelentkező felhasználó.
Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére

Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

A személyes adatok tárolásának ideje

1 év

A személyes adatok címzettjei

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA:

https://www.google.com/policies/privacy/

Önnek a Google Analytics alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a tiltakozáshoz,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Jogi igények

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó természetes személy ügyfelek, vevők személyes adatait kezeli a jogi igények érvényesítésével kapcsolatban.

Az adatkezelés célja: aszerződésből és károkozásból eredő követelések jogi érvényesítése.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó -vel szerződéses kapcsolatban levő vagy Cégnév -nek kárt okozó személy.
Adatkör: név, születési hely, idő, anyja neve, beosztása, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, telefonszám, email cím, szerződés tartalma, károkozás esetén, a kárral kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátottGyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat Gyöngyösi Ildikó továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig.
Önnek jogi igényekkel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a tiltakozáshoz,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó természetes személy ügyfelek, vevők személyes adatait kezeli üzleti kapcsolattartás céljából.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó -vel üzleti kapcsolatban levő személy.
Adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, email, beosztás.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekénalapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátott Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje: A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig.

Önnek kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a tiltakozáshoz,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

SESSION ID, COOKIE Technikai okokból szükséges sütik

Az adatkezelés célja: A weboldal a biztonságos működés megőrzése céljából a bejelentkezés esetén session-ID, egy az érintett gépének azonosítására szolgáló kódsort küld.
A weboldalon böngészés során az érintett eredményesebb kiszolgálása céljából rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok (cookie, süti) elhelyezésére kerül sor a érintett gépén.
Érintett: A weboldalra bejelentkező érintett.
Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma


Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére
Az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje

Cookie
azonosítója
Szolgáltató neveCookie
típusa
Alkalmazás céljaAlkalmazás
időtartama
Cookie
Consent
holvettedencsi
naltam.hu
holvettedencsi
naltam.hu
Az adatkezelő által elhelyezett, a süti beállításokhozrc::c
szükséges egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az
adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt
adatokhoz.
1 év
rc::agoogle.comHTML
biztonsági
A Google által elhelyezett, a süti beállításokhoz
szükséges egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az
Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt
adatokhoz.
állandó
rc::cgoogle.comHTML
biztonsági
A Google által elhelyezett, a süti beállításokhoz
szükséges egyedi azonosítót tartalmazó cookie. Az
Adatkezelő nem fér hozzá az ez alapján tárolt
adatokhoz.
munkamen
et végéig
wc_cart_ha
ssh_#
wc_fragme
nts_#
holvettedencsi
naltam.hu
HTML
biztonsági
A weboldal biztonságos működéséhez szükséges
sütik, amely kiszűrik a robot felhasználókat és
biztosítják a weboldal betöltődését.
állandó
CookieCon
sentBullkSet
ting
cookiebot.co
m
HTML
biztonsági
A felhasználó süti választását teszi lehetővé.állandó

Önnek biztonsági sütikkel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a tiltakozáshoz,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Kényelmi és marketing opcionális sütik

Az adatkezelés célja: A weboldalon böngészés során az érintett kényelmesebb kiszolgálása céljából rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok (cookie, süti) elhelyezésére kerül sor a érintett gépén.
Érintett: A weboldalra bejelentkező érintett.
Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma


Az adatkezelés jogalapja: az érintettk önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintet bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére
Az adatkezelőnem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje

Cookie
azonosítója
Szolgáltató neveCookie
típusa
Alkalmazás céljaAlkalmazás
időtartama
_gaholvettedencsin
altam.hu
HTTP
statisztikai
Google Analytics (analysis.js) cookie, látogatók
böngészőjének Google Analytics-et használó oldalakon keresztüli követésére, más böngészéstől való
megkülönböztetésre. Az adatkezelő az ezen cookie
alapján kezelt adathoz nem fér hozzá, csak a Weboldal használati statisztikai elemzési felületen, ahol az adatok csak aggregát módon, személyhez nem köthető
kategóriák szerint jeleníthetőek meg.
2 év
_gatgoogle.comHTTP
statisztikai
Google Analytics (analysis.js) cookie, látogatók
böngészőjének Google Analytics-et használó oldalakon
keresztüli követésére, más böngészéstől való
megkülönböztetésre. Az adatkezelő az ezen cookie
alapján kezelt adathoz nem fér hozzá, csak a Weboldal
használati statisztikai elemzési felületen, ahol az adatok
csak aggregát módon, személyhez nem köthető
kategóriák szerint jeleníthetőek meg
1 nap
_gidgoogle.comHTTP
statisztikai
Google Analytics (analysis.js) cookie a látogató munkamenetének azonosítására, és az azonos
munkameneten belül végzett tevékenységének
csoportosítására. Az adatkezelő az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá, csak a Weboldal használati statisztikai elemzési felületen, ahol az adatok csak aggregát módon, személyhez nem köthető kategóriák
szerint jeleníthetőek meg.
1 nap
_fbpholvettedencsin
altam.hu
HHTP
marketing
A Facebook által elhelyezett, kényelmi funkciók
biztosítására és a hirdetések pontosítására,
testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó
marketing cookie. Az adatkezelő nem fér hozzá az ez
alapján tárolt adatokhoz.
3 hónap
frfacebook.comHTTP
marketing
A Facebook által elhelyezett egyedi azonosítót
tartalmazó cookie, amelyet a Facebook az érintett
egyes olyan választásainak tárolására használja,
mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések
testreszabása. Az adatkezelő nem fér hozzá az ez
alapján tárolt adatokhoz.
3 hónap
tk_lrholvettedencsi
naltam.hu
HTTP
marketing
Az adatkezelő által elhelyezett süti, amely a
weboldal használatáról, a felhasználók
preferenciáiról ad tájékoztatást, ezáltal lehetővé
teszi az adatkezelő részére a célzott marketinget.
1év
tk_orholvettedencsi
naltam.hu
HTTP
marketing
Az adatkezelő által elhelyezett süti, amely a
weboldal használatáról, a felhasználók
preferenciáiról ad tájékoztatást, ezáltal lehetővé
teszi az adatkezelő részére a célzott marketinget.
5 év
tk-r3dholvettedencsi
naltam.hu
HTTP
marketing
Az adatkezelő által elhelyezett süti, amely a
weboldal használatáról, a felhasználók
preferenciáiról ad tájékoztatást, ezáltal lehetővé
teszi az adatkezelő részére a célzott marketinget.
2 nap
tk_tcholvettedencsi
naltam.hu
HTTP
marketing
Az adatkezelő által elhelyezett süti, amely a
weboldal használatáról, a felhasználók
preferenciáiról ad tájékoztatást, ezáltal lehetővé
teszi az adatkezelő részére a célzott marketinget.
munkamen
et végéig
trfacebook.comPixel
marketing
A Facebook által elhelyezett egyedi azonosítót
tartalmazó képpont, amelyet a Facebook az
érintett egyes olyan választásainak tárolására
használja, mint pl. a használt nyelv vagy a
hirdetések testreszabása. Az adatkezelő nem fér
hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz.
munkamen
et végéig

Önnek a kényelmi sütikkel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

a tájékoztatáshoz,

a hozzáféréshez,

 • a helyesbítéshez,

törléshez,

a korlátozáshoz,

adathordozáshoz,

és a jogorvoslati jogával élni.

A cookie-k típusai:

 • Feltétlenül szükséges-biztonsági cookie-k: szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő és biztonságos weboldalt nyújthassunk önnek, lehetővé téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét. Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem
  fogja tudni használni a weboldalunkat.
 • Analitikai-statisztikai sütik: segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó számítógépek
  elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt, nyomon kövessük a érintettk mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk.
  Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előttbeleegyezését kérjük.
 • Harmadik fél-marketing cookie-k cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan információkon alapulnak, mint például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik féltől
  származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi médiához: a „Megosztás a Facebookra” gombra kattintva a érintett böngészőjében elhelyezi a Facebook cookie-t. A harmadik feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak az adatvédelmi szabályzat vagy a cookie-nyilatkozat hatálya alá. Kérjük,
  közvetlenül velük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően. Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja egy kattintással
 • A legnépszerűbb böngészőkben az alábbi linkeken állíthatja be a sütik megjelenítését
Google Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefoxhttps://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Operahttps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safarihttps://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Közösségi média gombok adatkezelései

Honlapunkon a következő közösségi média plug-ineket használjuk: Facebook, Instagram, Pinterest. A beépülő modulokat a közösségi média gombjai segítségével lehet azonosítani, amelyeket az adott közösségi médiahálózat szolgáltatójának logója jelöl.
Ezeket a bővítményeket az úgynevezett 2-kattintásos megoldás segítségével valósítottuk meg. Ez azt jelenti, hogy amikor a weboldalon navigál, a személyes adatokat kezdetben nem gyűjtik a szociális média plug-inek szolgáltatói. Csak akkor, ha rákattint az egyik beépülő
modulra, továbbadják a személyes adatait: A beépülő modul aktiválásával az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a megfelelő
beépülő modul szolgáltatóra, és ők tárolják őket (az amerikai szolgáltatók esetében az Ön személyes adatai az USA-ban tárolják). Nincs befolyásunk a szolgáltatók által összegyűjtött adatokra és adatfeldolgozási műveletekre, és nem is tisztában vagyunk az adatgyűjtés teljes mértékével, a célokkal vagy a megőrzési időszakokkal.
Az adatgyűjtés és a plug-in-szolgáltató általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével kapcsolatos információk a szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi irányelveiben találhatók, ahol további információkat talál a jogaival és a magánélet védelmének lehetőségeivel kapcsolatban.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA:
https://www.google.com/policies/privacy/
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél
fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
Önnek a közösségi oldal plugin-nal kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Panaszkezelés, termékszavatosság

Az adatkezelés célja:
Gyöngyösi Ildikó által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés, a jótállási és szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valaminta kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében
átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól Gyöngyösi Ildikó raktárába, majd a cserélt/ javított termék
ismételt kiszállítása.
Érintett: Azon érintett, aki Gyöngyösi Ildikó valamely boltjában személyesen, telefonon, emailben), vagy a kapcsolat-felvételi űrlapon Gyöngyösi Ildikó által nyújtott szolgáltatások/termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be Gyöngyösi Ildikó-nak.
Adatkör: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a panasz kivizsgálásához szükséges adatok, a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a panasz kivizsgálása során felhasznált személyes adatok, valamint a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; összhangban az Fgytv. 17/A. §
(3)-(5) bekezdéseivel, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával és (6) bekezdésével, valamint

 1. § (1) bekezdés a) pontjával.
  A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátottGyöngyösi Ildikó rendelkezésére
  Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
  A személyes adatok tárolásának ideje
  Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan, továbbá a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyvek vonatkozásában előírt, a jegyzőkönyv felvételétől számított három éves megőrzési idő.
  Önnek a panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő
 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdése alapján Gyöngyösi Ildikó köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokat
Érintett: Gyöngyösi Ildikó-tól terméket vagy szolgáltatást igénybe vevő személy.
Adatkör: vezeték- és keresztnév, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, adószám,megrendelés azonosító, termék és szolgáltatás adatai, fizetési mód.

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat Gyöngyösi Ildikó továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdés alapján 8 év.
Önnek a számviteli kötelezettségünkkel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Szervernaplózás

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó a honlap látogatása során a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása céljából a honlap látogatását naplózza.
Érintett: A weboldalra bejelentkező felhasználó.
Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma


Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érinte bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
31 napÖnnek a szervernaplózással kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a tiltakozáshoz,
 • a korlátozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Szerződések teljesítése.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő természetes személy ügyfelek, alvállalkozók személyes
adatait kezeli a szerződéses (vállalkozási, beszállítási, adásvételi) szerződéses jogviszonnyal
kapcsolatban.

Az adatkezelés célja:

 • a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatás megtörténtének a bizonyítása,
 • a szerződés megkötésének a bizonyítása,
 •  a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, ljesítés
 • a tejesítés figyelemmel kísérlése, az abból származó díjak számlázása.


Érintett: Gyöngyösi Ildikó -től árut vagy szolgáltatást megrendelő személy.
Adatkör: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék száma, rendelésazonosító, a termék értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, a vételár összege, számlázási név, és cím, a vásárló magányszemély vagy gazdasági vállalkozás, valamint a szerződéssel összefüggésben Gyöngyösi Ildikó részére önkéntesen megadott további információk,
továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-
(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél Gyöngyösi Ildikó, a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat Gyöngyösi Ildikó továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak.
A személyes adatok tárolásának ideje
A szerződés megszűnésétől számított 5 év.
Önnek a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése

Az adatkezelés célja: Gyöngyösi Ildikó termékének vagy szolgáltatásának ellenértékének kiegyenlítése.
Érintett: Gyöngyösi Ildikó termékét vagy szolgáltatását megfizető személy.
Adatkör: vezeték- és keresztnév, Gyöngyösi Ildikó, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, adószám, megrendelés azonosító, termék és szolgáltatás adatai, átutalás ideje.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél Gyöngyösi Ildikó, a másik
fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat Gyöngyösi Ildikó továbbítja aszámlavezető bankjának, a bankkártyás fizetési rendszert üzemeltető társaságnak, a társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKKnak(fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdés alapján
8 év.
Önnek a termék vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetésével kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatit érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • a törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozáshoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

Vendégkönyv, vendég kérdőív

Az adatkezelés célja: Az érintettek a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében megadhatják a véleményüket Gyöngyösi Ildikó által nyújtott termékről vagy szolgáltatásról.
Érintett: A közösségi oldalon és a weboldalon véleményt rögzítő személyek.
Adatkör: Az érintett által megadott név (vezetéknév, keresztnév, titulus), email cím, az érintett véleménye.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Gyöngyösi Ildikó Kft. rendelkezésére
Gyöngyösi Ildikó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
Önnek a vendégkönyvvel és a vendég kérdőívvel kapcsolatos adatkezelésünkkel kapcsolatosan lehetősége van a személyes adatait érintő

 • a tájékoztatáshoz,
 • a hozzáféréshez,
 • a helyesbítéshez,
 • törléshez,
 • a korlátozáshoz,
 • adathordozhatósághoz,
 • és a jogorvoslati jogával élni.

5.Adattovábbítások/partnerek

Az adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Továbbított adatokCímzett megnevezéseCímzett kategóriái és a kategória okai
név
bankszámlaszám
szerződéssel
összefüggésben
indított fizetés
adatai
Számlavezető bank
Neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor
utca 16.
Adószám: 10537914444
Cégjegyzékszám: 01 10 041585
Telefonszám: (061) 231-2185
Honlap: www.otp.hu
Az adatkezelő számlavezető bankja. A bank a
vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a
pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak
megfelelően végzi a tevékenységét, beleértve
ebbe az adatkezelést is.
Adatkezelési tájékoztató
https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNy
ilatkozat
Telefonos adatokTávközlési szolgáltató
Neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt 36.
Adószám: 10773381244
Cégjegyzékszám:01-10-041928
Telefonszám: +36-1-458-0561
Email cím: dpo@telekom.hu
Honlap: https://www.telekom.hu
A szolgáltató az adatkezelő telefon és internet
szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó
tevékenységet végez, fő célja az internet és
telefon szolgáltatás biztosítása.
Adatkezelési Tájékoztatója:
https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelmitudnivalok
az adatkezelő
weboldalának és
számítógépes rendszerének
adatai
Rendszergazda
Neve: EVOLUTIONET
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi
utca 75.
A rendszergazda az informatikai rendszer
védelmének keretében szaktanácsadást
végez, így a személyes adatait nem feladata
kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből
adódóan azonban ráláthat a személyes
adatokra. A szakértő az adatkezelő
adatvédelmi és titoktartási záradékkal
kiegészített szerződés alapján végzi a
tevékenységét

6.Egyéb adatkezelések

Az adatkezelő a 4.-5. pontban fel nem sorolt adatkezeléseiről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve törvény által felhatalmazott más szervek megkeresése esetén az adatkezelő – amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amennyi a megkeresés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges.

7.Gyermekkorúak adatkezelése

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, az érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

8.Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelő a fentiek keretében:

 1. gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító
  intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a
  fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 2. megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
  intézkedéseket, gondoskodik a rendszeres biztonsági mentésről;
 3. intézkedik a vírusvédelemről.

9.Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
  jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeletihatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

10.Automatizált döntéshozatal és profilozás

Az adatkezelő sem automatizált döntéshozatalt, sem profilozást nem végez ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban. Az ügyfél-elégedettség felmérése során birtokába jutott adatokat kizárólag statisztikai és üzletpolitikai döntések megalapozására, anonimizált formában jogos érdek alapján kezeli.


Hatályos, 2020. 09.30.

A dokumentum letölthető változata itt található.

1. számú melléklet – Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
  történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. számú melléklet – Alkalmazott jogszabályok

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
 • információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.